Regulamin świadczenia usług , wraz z polityką prywatności

Spis treści:

 1. Kto jest administratorem twoich danych?
 2. W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje
 3. dane osobowe?
 4. Prawnie uzasadnione interesy Administratora
 5. Odbiorcy danych
 6. Okres przechowywania danych
 7. Przysługujące prawa
 8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
 9. profilowaniu
 10. Prawo do wniesienia sprzeciwu
 11. Polityka cookies
  1. Stosowanie Cookies
  2. Zgodność stosowania Cookies z prawem
  3. Brak ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym
  4. Cele wykorzystywania Cookies
  5. Rodzaje plików Cookies
  6. Prawo wykorzystania Cookies przez Partnerów i reklamodawców
  7. Wyłączenie mechanizmu plików Cookies

I. Polityka prywatności

Właścicielem Serwisu Internetowego PaintMe działającego pod adresem: https://www.eschouse.pl/ Bartłomiej Tomaszkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma usługowa PaintMe Bartłomiej Tomaszkowicz z siedzibą w Zakopanem (34-500), przy ul. Gładkie 11a, NIP 7361686695.

Polityka ma charakter informacyjny – jej celem jest poinformowanie osób odwiedzających nasz Sklep oraz osób korzystających z naszych usług o zasadach przetwarzania danych osobowych, przysługujących uprawnieniach związanych z przetworzonymi danymi osobowymi,
 polityce plików cookies. Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych są:
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”;
 ustawa -z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r. poz. Nr 1000)
Chcemy, aby przedstawione informacje były użyteczne w jak największym stopniu. Dlatego też, w celu uzyskania większej przejrzystości, w dalszej części Polityki będziemy zwracać się do Państwa w sposób bezpośredni (zgodnie z etykietą).
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz napisać do nas na adres: info@eschouse.pl

1. Kto jest administratorem twoich danych?

Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Twoich danych osobowych
będzie wykonywane przez PaintMe Bartłomiej Tomaszkowicz w Zakopanem
będącym Administratorem Twoich danych osobowych (zwany dalej:
“Administratorem”)
Pełne dane kontaktowe Administratora:

Firma usługowa PaintMe Bartłomiej Tomaszkowicz
ul. Gładkie 11a, 34-500 Zakopane
tel. 692 846 611
e- mail: biuro@paintme.pl

2. W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy twoje dane osobowe?
W związku z korzystaniem z serwisu Internetowego Administrator zbiera Twoje dane osobowe:

 1. za Twoją uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 2. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w zakresie umów o świadczenie usług (obejmującej w szczególności składanie zapytań za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym, obsługi Klienta, kontaktu z klientem za pośrednictwem urządzeń końcowych, w tym w szczególności za pomocą wiadomości e-mail, sms lub za pośrednictwem udostępnionych komunikatorów społecznościowych, np. Messenger, WhatsApp, kontaktu telefonicznego, w celach statystycznych związanych z działalnością ESC HOUSE).
 3. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

3. Prawnie uzasadnione interesy administratora:

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, do których należą:

 • obsługa reklamacji dotyczących działania Serwisu, jeśli złożysz taką reklamację;
  − realizacja marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora polegająca na monitorowaniu Twojej aktywności celem dopasowania wyświetlanych Tobie reklam zgodnie z wcześniej przeglądanymi przez Ciebie usługami;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług Administratora, w tym spersonalizowanych działań marketingowych realizowanych w formie profilowania;
 • realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z Tobą, dostępnymi kanałami komunikacji (jednakże w przypadku komunikacji poprzez środki elektroniczne takie jak adres e-mail lub numer telefonu – wyłącznie za Twoją zgodą lub żądaniem świadczenia usługi):
 • obsługa usług płatniczych wykorzystywanych do realizowania płatności za zamówione przez Ciebie usługi;
 • zapewnienie bezpiecznego świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. poprzez egzekwowanie przestrzegania zasad Serwisu określonych w Regulaminie Świadczenia usług eventowych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności celem przeprowadzenia analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Serwisu, poprawy i rozwoju jego działania, wprowadzania udogodnień/nowych funkcjonalnych rozwiązań, sporządzania statystyk;
 • prowadzenie postępowań sądowych/pozasądowych;
 • dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym dane będą ujawniane są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które – z naszego upoważnienia lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy) ale również podmioty trzecie, w tym w szczególności podwykonawcy, podmioty świadczące usługi oferowane w Serwisie Internetowym oraz podmioty zapewniające usługi płatnicze, kurierskie, prawne, pocztowe.

5. Okres przechowywania danych:

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.
 4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach (zgodnie z pkt IV powyżej), chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. Przysługujące prawa:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będzie prowadziło do podejmowania przez Administratora decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie Twoich danych osobowych będzie się sprowadzało do przetwarzania Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie.

8. Prawo do wniesienia sprzeciwu:

 1. W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

9. Polityka Cookies:

 1. Stosowanie Cookies: Paint Me może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) Klienta/Uczestnika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.
 2. Zgodność stosowania Cookies z prawem Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243, zwana dalej: Prawem Telekomunikacyjnym) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta/Uczestnika pliki cookies jest PaintMe. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności Prawo telekomunikacyjne, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1422, ze zm.) oraz ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135, ze zm.).
 3. Brak Ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym: Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta/Uczestnika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Udoskonalenia Serwisu internetowego, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego;
  3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. Utrzymania sesji Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Uczestnik nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego, zarówno przez EventForYou jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.
 4. Rodzaje plików Cookies:
  1. W ramach Serwisu internetowego stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:
  2. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Uczestnika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu internetowego;
  3. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Uczestnika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Uczestnika i służą do zapamiętania wybranych przez Klienta/Uczestnika ustawień i personalizacji interfejsu Klienta/Uczestnika;
  4. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third partiescookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu internetowego oraz dostarczanie Klientom/Uczestnikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Klientów/Uczestników.
 5. Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców: Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z PaintMe reklamodawców oraz Partnerów, na co Klient/Uczestnik wyraża zgodę.
 6. Wyłączenie mechanizmu plików Cookies: Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptująpliki cookies. Każdy Klient/Uczestnik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta/Uczestnika Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu internetowego.

II. Regulamin Organizacji

Serwis internetowy – strona internetowa, w ramach której ESC HOUSE przekazuje informacje o swojej działalności prowadząc domenę internetową Informacje zawarte w serwisie https://www.eschouse.pl/ internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U z 2014 r,. poz. 121, ze zm.)

 1. Zadatek – określana przez Paint Me wpłata, której uiszczenie przez Klienta stanowi akceptację oferty i warunkuje przystąpienie do jej zlecenia. Zadatek stanowi wynagrodzenie Paint Me za wykonanie umowy o świadczenie usług . W sytuacji gdy do dokonania rezerwacji poszczególnych Usług wymagane jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej zadatek może ulec zwiększeniu o w/w opłaty rezerwacyjne.
 2. Wykonawca – podmiot/y realizujący na rzecz Uczestnika Usługę/pakiet Usług wskazaną w przyjętej przez niego Ofercie oraz odpowiadający wobec niego za jej należyte wykonanie.
 3. 3.Usługa – atrakcja wybrana przez Uczestnika spośród oferowanych za pośrednictwem PaintMe
 4. Serwis internetowy – strona internetowa, w ramach której PaintMe przekazuje informacje o swojej działalności prowadząc domenę internetową https://www.eschouse.pl/ Informacje zawarte w serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U z 2014 r,. poz. 121, ze zm.)
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, który określa ogólne warunki oraz zasady . Regulamin jest ogólnodostępny w Serwisie internetowym.
 6. Wszelkie prawa w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, logotypów, fotografii, nagrań audiowizualnych zamieszczanych na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych – należą do PaintMe, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą PaintMe wyrażoną na piśmie.
 7. Warunkiem dostępu do Serwisu internetowego jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu z włączoną obsługą Cookie, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW
 8. Kontakt z ESC HOUSE jest możliwy:
  1. pod nr telefonu – 533-338-991
  2. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym,
  3. za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – Info@eschouse.pl
 9.  Klient/Uczestnik, który chce korzystać z Usług jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie pod adresem https://www.eschouse.pl/ w taki sposób, że Klient/Uczestnik może przed rozpoczęciem korzystania z usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Klient/Uczestnik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do ESC HOUSE.
 10.  W przypadku braku możliwości realizacji poszczególnych Usług ESC HOUSE informuje o zaistniałym fakcie Uczestnika i przedstawi mu dostępne oferty Usługi alternatywnej.
 11. Brak akceptacji ze strony Uczestnika przedstawionych Usług alternatywnych we wskazanym przez ESC HOUSE terminie, a tym samym rezygnacja z części Usług może stanowić podstawę do zwrotu części Zaliczki jedynie w sytuacji gdy wynika ona z winy ESC HOUSE.
 12. Pobrana od Uczestnika i przekazana Wykonawcy Usługi opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy po dokonaniu stosownych rezerwacji Uczestnik rezygnuje.
 13. W sytacji gdy klient chce zrezygnować z atrakcji musi poinformować ESC HOUSE przynajmniej 24 h wczesniej, aby ubiegać się o wzrot pieniędzy.
 14. Wynagrodzenie za Usługi objęte rezerwacją reguluje Uczestnik/Uczestnicy bezpośrednio u Wykonawcy konkretnej Usługi, zgodnie z kwotą wynagrodzenia wskazaną w ofercie. Wynagrodzenie wskazane w ofercie może zostać powiększone o kwotę należnego podatku VAT w sytuacji gdy Wykonawca jest jego płatnikiem.
 15. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących .
 16. W atrakcji nie mogą brać udziału, osoby które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego
 17. Uczestnik ma obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób .
 18. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na teren ESC HOUSE o umówionej godzinie ich rezerwacji. Pracownicy ESC HOUSE mogą odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji. Czas spóźnienia może być odliczony od czasu rozgrywki.
 19. W samodzilnej grze mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia. Gracze poniżej 16 roku życia powinni przystąpić do zabawy z przynajmniej jednym pełnoletnim opiekunem. W szczególnych przypadkach (wczesniejsze zgłoszenie takiej sytacji) ESC HOUSE może zapewnić odpłatni opiekę animatora.
 20.  Zakazana jest gra pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych i innych środków odurzających. Pracownicy maja prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.
 21. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz będących w trakcie leczenia psychiatrycznego, a także cierpiących na wszelkie inne schorzenia, na które przebieg zabawy mógłby mieć negatywny skutek, bądź stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia Uczestnika. ESC HOUSE nie ponosi odpowiedzialnośći za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w rozgrywce mimo wyżej opisanego zakazu.
 22.  Kobiety w ciąży przed rozpoczęciem zabawy są zobowiązane poinformować o swoim stanie pracowników.
 23.  Uczestnicy gry ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z ich winy na mieniu ESC HOUSE, w szczególności wyposażeniu pokoi. W przypadku umyślnego uszkodzenia elementów wyposażenia ,Uczestnicy gry zobowiązani są do rekompensaty pieniężnej. Za szkody spowodowane przez niepełnoletnie osoby odpowiada ich opieku prawny.
 24. ESC HOUSE nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy Uczestników, osób trzecich bądz wskutek działania siły wyższej. Dotyczy to w szczególnośći szkód powstałych wskutek niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu. PaintMe lub Wykonawca mają prawo odmówić wzięcia udziału w atrakcji Uczestnikowi znajdującemu się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bądź naruszającemu Regulamin, w szczególności zasady bezpieczeństwa określone w punkcie 3 ust.20 Regulaminu bądź wydalić go z terenu ESC HOUSE.
 25. Odmowa wzięcia udziału w atrakcjio której mowa punkcie 3 ust. 24 Regulaminu nie może stanowić podstawy do odmowy uregulowania wynagrodzenia Wykonawcy czy zwrotu zadatku przez PaintMe.

10. Odpowiedzialność PaintMe

 1. PaintMe ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług pośrednictwa do wysokości pobranej Zadatku, z zastrzeżeniem punktu 3 ust. 15-17 Regulaminu.
 2. . PaintMe nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez Wykonawcę.
 3. PaintMe nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Wykonawcą, przez Uczestnika, w szczególności za niestawienie się w miejscu i czasie świadczenia Usługi albo nieuregulowanie należności przez Uczestnika.
 4. PaintMe może dochodzić od Uczestnika roszczeń z tytułu poniesionej szkody, która powstała wskutek niewykonania/nienależytego wykonania umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Wykonawcą.
 5. Odpowiedzialność PaintMe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi jest wyłączona również w sytuacji gdy niemożność jej wykonania warunkują wewnętrzne regulaminy oraz zasady obowiązujące u Wykonawcy.
 6. PaintMe nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia mające miejsce podczas atrakcji , a w szczególności będące ich konsekwencją uszkodzenia ciała bądź komplikacje zdrowotne.
 7. PaintMe nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą PaintMe, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne, akty działań terrorystycznych, alarmów przeciwbombowych, ogłoszenie żałoby narodowej lub działania władz państwowych albo samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie w całości albo części z powodu Siły Wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata ani odszkodowanie, czy też roszczenie zwrotu pobranego Zadatku.

11. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że sposób realizacji Usługi nie jest zgodny z umową lub gdy ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania Usługi, ma prawo do złożenia reklamacji u Wykonawcy za pośrednictwem PaintMe.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 5 dni od dnia nienależytego wykonania lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron Usługa miała być wykonana.
 3. Reklamacja winna zawierać następujące dane tj: imię i nazwisko Uczestnika, wskazanie Imprezy Eventowej (miejsca i czasu), którego dotyczy umowa oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania Usługi.
 4. Reklamacje można przesyłać na adres e-mail PaintMe bądź za pomocą formularza kontaktowego. PaintMe przekazuje reklamację Wykonawcy, informując o tym Uczestnika.
 5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminach i na zasadach obowiązujących u poszczególnych Wykonawców.
 6. PaintMe nie rozpatruje reklamacji dotyczących realizacji Usług, tym samym wszelkie wnioski i roszczenia z tytułu rozpoznania reklamacji należy kierować bezpośrednio do Wykonawcy.

12. Dane osobowe

 1. PaintMe zapewnia, iż dane osobowe Klientów i Uczestników będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182, ze zm.).
 2. Klient/Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie Wykonawcom celem realizacji Usług przez PaintMe oraz spółki powiązane kapitałowo/osobowo zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182, ze zm.).
 3. Klientowi/Uczestnikowi przysługuje prawo do zmieniania, uaktualniania i usuwania danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182, ze zm.).
 4. W przypadku żądania przez Klienta/Uczestnika zmiany lub usunięcia danych osobowych, PaintMe usunie lub zmieni dane, w takim zakresie, w jakim dane te u niego się znajdują w zbiorze. Jeśli dane osobowe zostały przekazane podmiotom, Wykonawcom Klient/Uczestnik zobowiązany jest zgłosić żądanie zmiany lub usunięcia danych osobowych – w zbiorach tych podmiotów – tym podmiotom bezpośrednio i wszelkie wnioski w tym zakresie kierować należy do podmiotu, któremu dane zostały przekazane. PaintMe nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięcie lub brak zmiany danych osobowych przez Wykonawcę, któremu dane te przekazał.
 5. Klient/Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i publikację jego wizerunku

13. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny.
 2. Klient/Uczestnik zobowiązuje się dążyć do polubownego zakończenia sporu, który może powstać na tle niniejszej Umowy o świadczenie usług pośrednictwa.
 3. Klienta Uczestnika Serwisu internetowego obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie https://www.eschouse.pl/
 4. PaintMe jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji regulaminu na stronie https://www.eschouse.pl/